Adatkezelési tájékoztató


A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós
általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation)
kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és
elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Jelen dokumentum tartalmazza a Posta Zsófia e. v. (továbbiakban:
Adatkezelő) tájékoztatását a http://www.postazsofi.hu internetes oldalt (továbbiakban:
Honlap) felkereső látogatói és a Honlapon elérhető űrlap kitöltői
(továbbiakban: Érintett) felé személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
A weboldal üzemeltetője: Posta Zsófia e.v..
Adószám: 69368219-1-39
Postai cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 26.
E-mail cím: info@postazsofi.hu

 Telefonszám: +36-20 5817700

 

1. Az adatkezelés alapelvei
Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és ügyfeleink
személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden
érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes
adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési
tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban
válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több
időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 25 napon belül vállaljuk annak
megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével
kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben)
vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő
megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja
(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy
jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges,
akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel
kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban
jelezze.

2. Alkalmazott jogszabályok
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy weboldalunkon a személyes adatok kezelését
a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi
előírásoknak megfelelően végezzük:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR:
General Data Protection Regulation;
• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.

3. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; telefon:
+36-1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos
jogait.

4. A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül –
megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban
felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és
ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők
szerint biztosítjuk:

• Sütik (cookie) kezelése
A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre,
az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett
szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti
kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz
(például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből,
számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön
által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek
tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később
újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának
segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve
a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.

Az adatkezelés célja
A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása,
az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre
A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett
funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet
azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által
értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk
harmadik fél számára.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A szerveren tárolt adatok megismerésére kizárólag a weboldal üzemeltetésével
megbízott munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés időtartama
A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti (session cookie) érvényessége
lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában.

Mit jelent ez?
A weboldalakon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan
sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet
böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a
weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi
időpontban jár le (pl.: néhány perc, óra, nap vagy esetleg még hosszabb
időtartamot követően). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához a
weboldal kizárólag csak akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi a weboldalt
ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik
használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja
és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor
hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére
az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között,
jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű
almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program
súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva
találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

• Google Analytics szolgáltatás
Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének
elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A
weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan
továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!)
személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a
weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól
történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics
adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja
A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák
készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik
egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre
A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a
használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a
szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb
írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A Google Analytics szolgáltatás által kezelt adatok megismerésére kizárólag
erre feljogosított munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés időtartama
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle
lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az
oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek
az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb
(pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik
tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is
– kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a
készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal
látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra
használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics
adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva
olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.
A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel
együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor
hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére
az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között,
jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű
almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program
súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva
találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

• Vásárlás, regisztráció vagy kapcsolatfelvétel
céljából kezelt adatok
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot.
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való
kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja
Az Érintettekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az
adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre
A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat
kezeljük:
• név,
• email cím,
• telefonszám,
• cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel
jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük
tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen
igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb
5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben
azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan
rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi
akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben
pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

5. Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan
technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok
védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan
felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt
adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag
munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

6. Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem
adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez
előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges
hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség,
bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat
kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel
ez törvényben meghatározott feladatunk.

7. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és
elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti
módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési
tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.
Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes
adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai
további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető
mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. február 15. napjától
érvényes.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top